Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 1 - Aankomst in Karchedon

> 1. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen

* 2. Aphrodite en Zeus

> 3. Aphrodite en Aineias

> 4. Aineias bij de tempel van Karchedon

> 5. Eerste ontmoeting tussen Dido en Aineias

> 6. Dido raakt in de ban van Aineias

> 7. Het lied van Iopas

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - EERSTE BOEK / AANKOMST IN KARCHEDON

 

 

 

02. APHRODITE EN ZEUS

 

Aphrodite vraagt Zeus om hulp.

Terwijl Aineias’ en een deel van zijn vloot op Afrikaanse kust worden neergesmakt

stond Jupiter op 's hemels nok,
de zeilbevlogen zee, het vaste land
en alle volkren overziend, en liet 225
zijn blik op Libya's gewesten rusten.
Tot hem in zulke zorgen diep verzonken
sprak Venus, tranenfloers vóór ogenglans:
"O gij die goden en mensen beheerst
met eeuwge macht en met uw bliksemschrik, 230
wat heeft mijn zoon Aeneas, wat zijn volk
misdreven, dat na zoveel ongeval
hun naar Itali’ elke weg verspert?
Gij hebt beloofd dat uit hen Romes volk,
uit Teucrers bloed de leiders zouden spruiten, 235
eens oppermachtig over zee en land ...
Welk inzicht, Vader, wijzigt uw besluit?
Dit was mijn troost bij Trojes droeve val,
die toekomst scheen een waardig tegenwicht;
nu echter jaagt hen 't zelfde noodlot voort ... 240
Hoe moet dit eindigen, Grootmachtig Heer?
Antenor heeft wel, Grieks geweld ontsnapt,
de kusten van Illyrië langsgevaren,
het land der Veneti bereikt, voorbij
de negen monden waardoor de Timavus
de berg uitdondert over 't vlakke veld. 245
Daar heeft hij de stad Padua gesticht,
een nieuwe woonplaats en een nieuwe naam
voor Teucrisch volk, waar hij nu vrede vindt ...
Maar wij, uw kroost, voor 't hemelhuis bestemd, 250
wij, opgeofferd aan de toorn van één,
wij worden met verlies van zoveel schepen
ver weggehouden van Italiës kust.
Dat noemt gij vroomheidsloon en machtsherstel!"

(v 223-253)

 

Zeus stelt Aphrodite gerust en geeft haar een beeld van wat hij met het nieuwe Troje van plan is.

Om haar glimlachend met dezelfde blik
waardoor de hemel blauwt en 't onweer zwijgt,
kuste der mensen en der goden vader 255
zijn lieve dochter (NB ndk) zacht en sprak haar toe:
   "Vrees niet, mijn Cytherea! Onverwrikt
blijft d' uwen wachten wat is toegezegd.
Gij zult de stad Lavinium zien stichten,
Aeneas opwaarts tot de sterren beuren.
Geen enkel inzicht wijzigt mijn besluit. 260
Hij zal - want daar u twijfel verontrust,
ontrol ik u der toekomst diep geheim -
geweldge oorlog in Italië voeren,
krijgshaftig volk verslaan om van een stad
de muren en de wetten vast te stellen,
totdat een derde zomer Latium 265
hem ziet beheersen, en een derde winter
de Rutuli hem onderworpen ziet.
Zijn zoon Ascanius, wiens tweede naam
Iulus wordt, maar Ilus was zolang
het Ilisch rijk bestond, zal dertig jaar
regeren en zijn troon verplaatsen van 270
Lavinium naar 't nieuwland Alba Longa.
Driehonderd jaar zal daar 't Trojaans geslacht
de schepter zwaaien, tot een priesteres
van koninklijke bloede, Ilia,
door Mars bevrucht, hem tweelingzonen baart.
Dan zal, gehuld in zoogsters wolvehuid, 275
volk Romulus opnemen in een stad,
aan Mars gewijd, en hen Romeinen noemen.
Hun macht stel ik geen grens in ruimt' en tijd.
Ja Juno zelfs, die hemel, aard' en zee
nu opzweept, zal, tot beetre zin bekeerd, 280
met mij het heersersvolk in toga-dracht
doen groeien. Dit staat onomstootlijk vast.
Eens zal 't geslacht dan van Assaracus
Mycene, Phthia, Argos onderwerpen
en heersen over heel der Grieken land. 285
Uit eedle Teucrerstam spruit Caesar. Zie:
zijn macht raakt d' Oceaan, zijn roem de sterren,
en naar Julus heet hij Julius.
Hem, zwaar van buit uit Oosters land, zult gij
als god begroeten in de godenzaal. 290
Dan is de tijd van krijgsgeweld voorbij.
De trouw van Vesta, Remus en Quirinus
regeren. Stalen grendels sluiten toe
de Janus-deus, waarachter 't oorlogsspook,
op wapenhopen stevig vastgesnoerd, 295
ijswekkend schreeuwt uit bloedbesmeurde muil."

(v 254-296)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 1 - > 01 - * 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07

> home - > analecta - - > overige boeken