Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 1 - Aankomst in Karchedon

> 1. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen

> 2. Aphrodite en Zeus

> 3. Aphrodite en Aineias

> 4. Aineias bij de tempel van Karchedon

> 5. Eerste ontmoeting tussen Dido en Aineias

* 6. Dido raakt in de ban van Aineias

> 7. Het lied van Iopas

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - EERSTE BOEK / AANKOMST IN KARCHEDON

 

 

 

06. DIDO RAAKT IN DE BAN VAN AINEAIS

 

Aphrodite laat Dido verliefd worden op Aineias.

Aphrodite wil met de nodige vrees voor Hera dat Eros in de ge-daante van Askanios ervoor gaat zorgen dat Dido verliefd wordt op Aineias.

Maar Cytherea zon op nieuwe list:
om Amor, als Ascanius vermomd,
de koningin die gaven te doen brengen
en hartstocht te ontsteken in haar borst. - 660
Zij vreest Carthago's onbetrouwbaarheid,
en Juno's wraakzucht spookt haar door de nacht. -
Dies sprak zij haar gevleugeld zoontje toe:
   "Cupido die mijn kracht zijt en mijn macht,
die voor geen bliksemschichten zijt beducht, 665
uw bijstand zoek ik, ja ik smeek erom.
Gij weet hoe broer Aeneas overal
geteisterd zwalkt door Juno's ongena,
en dikwijls hebt gij dit met mij betreurd.
Nu houdt hem Dido's vleitaal gastvrij vast 670
in 'n stad die onder Juno's hoede staat.
Ik vrees haar streken in dit tijdsgewricht.
Daarom wil ik het hart der koningin
met list omvlammen, dat geen invloed ooit
haar liefde voor Aeneas blussen kan. 675
Hoe gij dit doen kunt heb ik zó bedacht.
Het prinsje, door zijn vader opontboden,
maakt klaar zich - met bezorgdheid zie ik 't aan -
om naar der Puniërs stad een schat te brengen,
uit zeegeweld en Trojes brand gered.
Hem wil ik, ingeslapen, op Cythera 680
ofwel in mijn Idalisch heiligdom
verbergen, dat hij niet ons spel verraadt.
Boots, zelf een jongen, voor één nacht 't gelaat
van deze jongen na, u welbekend,
om als u Dido in haar armen neemt, 685
bij blijde feestwijn aan het koningsmaal,
als op haar schoot zij u omhelst en kust,
haar heimlijk te verhitten met uw gif!"
Cupido legt op 't moederlijk verzoek
zijn vleugels af en speelt graag voor Iulus, 690
die Venus dompelt in een diepe slaap
en in haar armen naar Idalium draagt,
haar heilig woud, waar hem met zoete geur
en bloemenschaduw marjolein omhult.
Gehoorzaam bracht Cupido 't rijk geschenk 695
- Achates wees de weg - naar Dido's stad,
die bij zijn komst op gouden praalgestoelte
haar ereplaats aan 't maal bezetten ging,
terwijl Aeneas met zijn ridderschaar
zich nedervlijd' op 't purper rechts en links. 700
(...)
wendd' Amor zich tot haar wier oog en borst
hem vastgreep. - Ja, zij neemt hem zelfs op schoot,
niet wetend welk een godheid haar belaagt. -
Wat hem zijn moeder vroeg, vergat hij niet
en wist' allengs Sychaeus bij haar uit, 720
om schielijk t' overromplen met een vlam
van nieuwe liefde haar verweduwd hart.
(...)
Ten ondergang gedoemd, sprak Dido voort
en zoog volop zich liefde zonder eind,
terwijl zij vroeg naar (...) 750
(657-750)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 1 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - * 06 - > 07

> home - > analecta - > overige boeken