Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 4 - Aan het hof van Dido

> 1. Dido’s ontluikende liefde voor Aineias

* 2. Gearrangeerd huwelijk Dido en Aineias

> 3. Opdracht aan Aineias om te vertrekken

> 4. Dido’s verzet tegen Aineias’ vertrek

> 5. Dido’s wanhoop

> 6. Aineias' vertrek en Dido’s razernij

> 7. Dido's wanhoopsdaad en dood

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIERDE BOEK / AAN HET HOF VAN DIDO

 

 

 

02. GEARRANGEERD HUWELIJK TUSSEN DIDO EN AINEIAS

 

Hera die van Karchedon een machtige stad wil maken zoekt contact met Aphrodite om een huwelijk tussen Dido en Aineias te arrangeren.

Maar toen de gemalin van Jupiter 90
bemerkte, dat zij zo bezeten was
en niet weerhouden werd door eergevoel,
sprak zij tot Venus: "Waarlijk hoge roem
en rijke buit behaalt gij, met uw zoon,
als gij, twee goden, één vrouw overwint! 95
't Ontgaat mij heus niet dat gij waart bevreesd
voor 't hoog gevaarte van mijn nieuwe stad.
Maar wat moet 't einde zijn van deze strijd?
Was vreed' en huwlijk ons geen beter doel?
Gij hebt verkregen wat gij had verlangd: 100
van liefdes waanzin blaakt de koningin.
Laten wij samen hun gemeenschap dan
regeren! Laat zij als de gemalin
van deez' Trojaan hem dienen, en haar volk
als bruidsschat brengen onder uw bewind!"

(v 90-104)

 

Aphrodite doorziet Hera’s plan om een vestiging van het Trojaanse volk in Hesperia te voorkomen, maar gaat huichelachtig akkoord, tenminste als Zeus ermee instemt, waarvan Aphrodite weet dat hij dat niet zal doen.

Daarop sprak Venus - want zij voelde wel 105
hoe huichelend z' Itaaljes toekomstmacht
verleiden wilde naar Carthaags gebied -:
"Wat dwaas zou zo iets afslaan en met u
op voet van oorlog liever willen zijn?
Als, wat gij voorstelt, ons maar mooglijk blijkt!
Ik weet toch waarlijk niet, of Jupiter 110
gedoogt dat 't Punisch en 't Trojaanse volk
verbonden worden onder één gezag.
Gij zijt zijn gemalin. Stel hem de vraag!
Als gij mij voorgaat, dan volg ik u na."

Juno antwoordde: "Ja, dat is mijn zaak. 115
Maar luister nu, hoe ik in 't kort verklaar
dat kan gebeuren wat gebeuren moet!
Aeneas en die arme Dido gaan
ter vroegt' op jacht zodra de dageraad
de wereld met zijn stralen weer ontdekt.
Terwijl hun ruiterstoet door d' omtrek speurt 120
laat ik op hen een hagel-onweer los,
waarvoor 't gevolg in duisternis verstuift.
Aeneas zal met Dido schuilen gaan
in één spelonk waar ik aanwezig ben
en met uw wil hen in de echt verbind."
125
Ja knikte Venus en weerstond haar niet,
maar lachte heimlijk om zo loze list.
(v 105-128)

 

Jacht, onweer en grot.

Dido en Aineias gaan met hun gevolg ’s morgens vroeg op jacht. ’s Middags laat Hera een storm en een onweer ontstaan, waarvoor Dido en Aineias samen in een grot beschutting zoeken. Hier voltrekt zich ‘het huwelijk’ en beschouwt Dido zichzelf als getrouwd met Aineias. (v 129-172)

In één spelonk belandden Dido en 165
Aeneas. Aard' en Juno, bruidsvoogdes,
bezorgden 't teken: aan de hemel blonk
van huwlijksfakkels gloed, op hoge top
weerklonk der nimfen ritueel gehuil.
Die dag begon voor Dido ongeluk
en dood. Noch schijn-fatsoen, noch goede naam 170
weerhield haar; en geheim hield zij het niet,
maar noemde huwlijk, wat een misstap was.
(v 165-172)

Pheme, godin van het gerucht, verspreidt door heel Noord-Afrika  in kwaadaardige termen wat er met Dido is gebeurd. De geruchten bereiken ook de Noordafrikaanse koning die door Dido was afgewezen. Als groot vereerder van Zeus had hij overal altaren voor Zeus opgericht en vraagt zich nu af waarom hij dit lot, Dido die nu met Aineias is, verdiend heeft en of hij Zeus tevergeefs vereerd heeft. Zeus vestigt zijn aandacht op het minnend paar dat hun eer en aanzien aan het verspelen is. (v 173-222)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 4 - > 01 - * 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta