Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 5 - Oponthoud in Eryx

> 1. Vertrek uit Karchedon en wederom een storm

> 2. Terug op Trinakria, in Eryx

> 3. Hera hitst de Trojaanse vrouwen op

* 4. Twijfels bij en beslissingen van Aineias

> 5. Vertrek uit Eryx

> 6. Aphrodite’s smeekbede aan Poseidon

> 7. Palinouros’ droeve droom en val overboord

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIJFDE BOEK / OPONTHOUD IN ERYX

 

 

 

04. TWIJFELS BIJ EN BESLISSINGEN VAN AINEIAS

 

Het incident brengt Aineias aan het twijfelen over de voortzetting van zijn missie; hij krijgt het advies om  zijn volgelingen in twee groepen te splitsen: zij die doorgaan en zij die achterblijven.

Aeneas echter, door de ramp geschokt, 700
liet zijn bezorgdheid slingren heen en weer,
of hij zich op Sicilië vestgen zou,
vergetend wat hij moest, of door zou gaan.
Toen sprak de hoogbejaarde Nautes die,
door Pallas onderwezen in haar kunst, 705
verkondigde wat godentoorn voorzei
of onvermijdlijk was door noodlotsdwang,
tot troost Aeneas deze woorden toe:
"Godinnezoon, laat ons de wegen gaan
waarop ons 't Noodlot bij herhaling wijst!
Wie draagt wat moet, die overwint zijn lot. 710
Hier is Acestes, bloed- en godverwant.
Neem hem tot deelgenoot in raad en daad!
Vertrouw hem toe, wier schepen zijn vergaan
en wie geduld, geloof in u ontbreekt!
Schift uit de grijsaards, d' uitgeputte vrouwen 715
en allen die te zwak zijn of te bang!
Laat rust hen vinden in dit land, een stad
waaraan de naam Acesta zij vergund!"

Door deze woorden van zijn oude vriend
bemoedigd, zonk Aeneas in gepeins. 720
(v 700-720)


Zijn overleden vader verschijnt Aineias in een visioen en zegt hem het advies op te volgen en bij aankomst in Hesperia eerst met de hulp van de sibylla van Kumai voor verdere raad hem, zijn vader, in de onderwereld te bezoeken.

Terwijl de nacht oprees naar 's hemels top,
verscheen het beeld zijns vaders van omhoog
en sprak hem aan: "Mijn zoon, in 't leven eens
mij even dierbaar als het leven zelf,
mijn zoon die medelijdt met Trojes val, 725
ik kom hier op bevel van Jupiter
die van de vloot het vuur verdreven heeft
en eindlijk uit de hemel zich erbarmt.
Volg op wat Nautes u ten goede ried!
Breng naar Itaalje 'n uitgelezen schaar
van dappre mannen! Daar zult gij een volk 730
verslaan dat ruw van aard en zeden is.
Eerst echter moet gij 't onderaards verblijf
van Dis bezoeken en daarin ook mij.
Want ik bewoon de hellekrochten niet,
maar 't lieflijk vromenoord Elysium.
Daarheen zal u de maagd Sibylla leiden 735
voor veler zwarte schapen offerbloed.
Daar zult gij horen van uw nageslacht
en van uw toekomststad ... Vaarwel, vaarwel!
De nacht keert al terug van 't hoogtepunt,
en 'k voel 't gebries van 't rijzend zonnespan."
Toen hij in d' ijle lucht verwaaid was, riep740
Aeneas uit: "Waarheen spoedt gij u voort?
Wie doet u vluchten, wie ontrukt u mij?"

(v 721-742)

 

Aineias deelt de adviezen en bevelen die hij van Zeus en zijn vader heeft gehad aan zijn volgelingen mee, evenals  de besluiten die hij zelf heeft genomen

Met rakelt hij het altaarvuur weer op
en eert met offermeel en wierookwalm
de haardgodin en Trojes levensgeest. 745
Hij riep zijn reisgenoten en vooral
Achates, om hun mee te delen wat
't bevel van Jupiter, Anchises' raad
en thans zijn eigen overtuiging was.
Geen lang beraad. Acestes blijkt bereid.
Hem doen zij vrouwen over en van 't volk 750
wie geen behoefte voelt aan hoge roem.
(v 743-751)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 5 - > 01 - > 02 - > 03 - * 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta